Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności i polityka plików cookies sklepu internetowego HUNTER POLSKA

 

 

Administratorem Danych Osobowych i Sprzedającym jest:  "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, NIP:  8991974350, Regon: 021238107, Kontakt ze Sprzedającym: "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, lub sklep@wobler.com.pl, lub +48605129300

 

Sprzedający respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do znaków towarowych.

Polityka prywatności została przyjęta w celu ochrony interesów Klientów oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Naszym zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych. Jeżeli poprosimy o przekazanie wskazanej danej osobowej podczas używania eSklepu, to możesz być pewien, że jej przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Określenie "dane osobowe” – oznacza dane, odnoszące się od osoby fizycznej, która może być dzięki tym danym jednoznacznie zidentyfikowana, które znajdują się w posiadaniu lub będą albo są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres,

adres e-mail,

nr telefonu.

Sprzedający zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym

z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Sprzedający dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki prywatności w dowolnym czasie i zakresie, ale zmiany nigdy nie działają wstecz.

Dane osobowych są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sprzedający deklaruje, że nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do bezprawnej działalności lub do czynności innych niż świadczenie usług, zarządzanie stroną internetową eSklepu lub wykonanie Umowy sprzedaży.

Sprzedający deklaruje, iż nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do rozsyłania niechcianej informacji handlowej.

Sprzedający deklaruje, że nigdy nie ujawnia pozyskanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Osobie udostępniającej Sprzedającemu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Używamy plików cookies sesyjnych i trwałych. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na Twoim komputerze kiedy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony internetowej, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej, systemu koszyka zakupów i innych podobnych. Cookie są używane wyłącznie przez używaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony www, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych z Twojego komputera lub Twoich zasobów.

Strona internetowa eSklepu czasami używa trwałych cookies celem lepszego dostosowania zawartości do Twoich preferencji albo monitorowania, które strony internetowe uważasz za bardziej użyteczne od innych. Cookie nie pozwala nam na nieuprawniony dostęp do Twojego komputera lub informacji o Tobie, których sam nie zdecydowałeś się nam przekazać do przetwarzania.

Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z Twojego dysku, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.

Jeżeli uważasz, iż stosowanie plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki internetowej, aby ustawić pożądany poziom akceptacji cookies lub uniemożliwić zapisywanie listy odwiedzanych stron internetowych. Pamiętaj jednak, iż zablokowanie plików cookies będzie miało negatywne konsekwencje dla działania strony internetowej eSklepu.

Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony prywatności znajdziesz w Internecie odpowiednio do używanej przeglądarki internetowej.

Wykorzystywanie adresów IP komputerów Klientów służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera eSklepu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz

w zarządzaniu systemem sprzedaży.

Linki do stron zewnętrznych: strona internetowa e-Sklepu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe – jak Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli użyjesz takiego linka do opuszczenia strony internetowej eSklepu, to jednocześnie akceptujesz fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie możemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych osobowych, które zostały nam przekazane, podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Google: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie11-preview-privacy-statement#ie=ie-11 Google Chrome: http://www.google.com/chrome/browser/privacy/ Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/ Opera: http://www.opera.com/pl/privacy

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie możesz zażądać od Sprzedającego, aby ujawnił wszelkie detale dotyczące Twoich danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Używamy zewnętrznych systemów płatności online jak PayPal i PayU. Systemy te używają zabezpieczonych zewnętrznych serwerów i systemów dla przeprowadzania transakcji oraz przetwarzają dane niezbędne dla realizacji płatności za zakupy w naszym e-Sklepie. Wymiana informacji pomiędzy e-Sklepem a obsługiwanymi systemami płatności odbywa się wyłącznie dla celów płatności, reklamacji lub podobnych zdarzeń związanych z obsługą płatności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawieranej na odległość)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

 

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

 

(*) niepotrzebne przekreślić.

Ochrona danych osobowych

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz