REGULAMIN sklepu internetowego HUNTER POLSKA

 

obowiązuje od dnia 15 maja 2017.

 

1. Niniejszy Regulamin, zawierający również Politykę prywatności i politykę cookies, został sporządzony na podstawie:

 

- Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) – nie stosuje się jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

 

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.).

 

- Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800

z późn.zm.).

 

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

 

- Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.).

 

- Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

 

2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z nim lub jego utrwalenia

i wydruku.

 

3. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem. Poprzez odwiedziny na stronie internetowej: sklep.wobler.com.pl i jej podstronach, zamawianie produktów w naszym sklepie internetowym HUNTER POLSKA, korzystając z naszych usług, akceptujesz postanowienia niniejszego Regulaminu i zgadzasz się przestrzegać jego postanowień.

 

4. Definicje:

 

 - eSklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: sklep.wobler.com.pl wraz z oprogramowaniem.

 

 - strona internetowa eSklepu – system sprzedaży umieszczony pod adresem internetowym: wobler.com.pl wraz z podstronami. Do poprawnego funkcjonowania Sprzedający zaleca stosowanie jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox lub Opera i systemu komputerowego PC, Apple lub smartfonu/tabletu z dostępem do Internetu.

 

 - Sprzedający – Julia Cepiel, prowadzaca działalność pod firmą: "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, NIP:  8991974350, Regon: 021238107, Kontakt ze Sprzedającym: "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, lub sklep@wobler.com.pl, lub +48605129300

 

 - Klient – konsument, pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub zgodę przedstawiciela ustawowego do zawarcia umowy sprzedaży lub przedsiębiorca albo osoba prawna.

 

 - Oferta eSklepu – towary wymienione i opisane w zakładkach na stronie internetowej eSklepu. Sprzedający stale dokłada   należytej staranności, aby Oferta eSklepu była poprawna, aktualna i zgodna ze stanem faktycznym.

 

 - Produkt – Oferta eSklepu wraz z usługami towarzyszącymi, np. wysyłką.

 

 - Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów między Sprzedającym a Klientem zawierana na odległość.

 

 - Konto Klienta "Moje konto" – wirtualna przestrzeń pamięci udostępniona po procesie rejestracji, umożliwiająca zarządzanie danymi przez Klienta. Klient może posiadać jedno Konto Klienta.

 

 - Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające ilość Produktów, które zmierza do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

5. Regulamin powstał celem zabezpieczenia praw Klientów oraz zapewnienia najlepszych możliwych usług. Regulamin został stworzony przejrzyście z myślą o równorzędnych prawach dla Sprzedającego i Klienta.

 

6. Jakiekolwiek postanowienie Regulaminu ograniczające uprawnienia Klienta jako konsumenta są nieważne.

 

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Regulaminu, przeprowadzonej

w dowolnym czasie i zakresie, jednak bez możliwości działania zmian wstecz. Takie zmiany wejdą w życie po akceptacji. Jeżeli Klient uzna, że wprowadzone zmiany w Regulaminie są nie do zaakceptowania, Klient ma prawo to zgłosić Sprzedającemu. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się zapisy wersji Regulaminu obowiązującej

w chwili złożenia Zamówienia.

 

8. Klient oświadcza bezwarunkowo, iż nie będzie używał eSklepu albo żadnych treści tu umieszczonych i dostępnych do działań bezprawnych, nielegalnych, szkodliwych, oszukańczych lub innych niewłaściwych.

 

9. Sprzedający posiada wyłączne autorskie prawa majątkowe eSklepu, treści strony internetowej eSklepu - jeżeli nie wskazano odmiennie. Wszelkie autorskie prawa majątkowe są zastrzeżone.

 

10. Regulamin podlega odpowiedniemu obowiązującemu polskiemu prawu, a wszelkie spory

z nim związane jurysdykcji właściwego miejscowo i rzeczowo polskiego sądu powszechnego.

 

11. Sprzedający nie zezwala na:

 

 - publikowanie materiałów z eSklepu,

 

 - sprzedaż, najem lub licencjonowanie materiałów z eSklepu,

 

 - przetwarzanie, duplikowanie, kopiowanie lub inne wykorzystywanie materiałów

z eSklepu do celów komercyjnych,

 

 - edytowanie, modyfikowanie lub redystrybucję materiałów z eSklepu do celów komercyjnych.

 

 12. Rejestracja na stronie internetowej eSklepu jest bezpłatna i dobrowolna.

 

 13. Rejestracja w serwisie nie jest konieczna do dokonywania zakupów.

 

 14. Podczas rejestracji należy podać dane, w tym dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, e-mail (login), nr telefonu oraz ustawić hasło dostępu. Proszę pamiętać, że Klient ma obowiązek podania właściwych, poprawnych, kompletnych

i prawdziwych danych celem utworzenia Konta Klienta.

 

 15. Klient podczas rejestracji wybiera konto: dla osób fizycznych lub dla firm.

 

 16. Klient może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto Klienta wraz z podanymi podczas rejestracji danymi.

 

 17. W celach bezpieczeństwa nie należy przekazywać nikomu swojego loginu oraz hasła, jak również każdorazowo wylogowywać się po zakończeniu korzystania z eSklepu.

 

 18. Klient rejestrując się na stronie internetowej eSklepu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 

19. W trakcie rejestracji, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie eSklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia lub by otrzymywać informację handlową w postaci newslettera. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

20. eSklep umożliwia Klientom zakup akcesoriów wędkarskich z Oferty eSklepu.

 

21. Oferta eSklepu zawiera wyłącznie towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone do obrotu.

 

22. Składając Zamówienie Klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym.

 

23. Wszelkie płatności są przyjmowane z góry.

 

24. eSklep przyjmuje płatności za pośrednictwem:

 

  - systemu Przelewy24,

 

 - przelewem bankowym,

 

 - gotówką,

 

 - za pobraniem.

 

25. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem PayPal znajdują się na stronie Przelewy24

 

26. Ceny na naszych stronach są podane w PLN. Mogą także zostać przeliczone na inne waluty wg aktualnego kursu NBP. Podane ceny są cenami brutto. eSklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

 

27. Sprzedający dostarcza Zamówienie za pośrednictwem: Poczty Polskiej lub firmy Inpost, cennik dostawy znajduje się pod adresem: http://sklep.hunter.silverpredict.pl/content/1-dostawa, na adres podany przez Klienta.

 

28. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie Sprzedającego.

 

29. Sprzedający dostarcza Zamówienie bez ograniczeń terytorialnych.

 

30. Towary z Oferty eSklepu posiadają gwarancję producenta, opisaną w załączonych dokumentach gwarancyjnych.

 

31. Sprzedajacy gwarantuje, iż pracownicy eSklepu dokładają należytej staranności celem świadczenia usług najwyższej jakości.

 

32. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do prowadzenia działalności marketingowej na stronie internetowej eSklepu.

 

33. Jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, Sprzedający powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

 

34. REKLAMACJA PRODUKTU 


34.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
34.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.
34.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
34.4. pisemnie na adres: ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław;
34.5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wobler.com.pl

34.6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
34.7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
34.8. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
34.9. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 7.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 7.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

35. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


35.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
35.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
35.3. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
35.4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
35.5. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.36. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 


36.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
36.2. pisemnie na adres: ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław;
36.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@wobler.com.pl    ;
36.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
36.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
36.6. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
36.7. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
36.8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
36.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
36.10. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław.
36.11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
36.12. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
36.13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
36.14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
36.15. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
36.16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
36.17. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

37. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym towarze wynosi jeden rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy, np. ze złego użytkowania.

 

38. W przypadku sprzedaży nie stanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w art.556-576 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.).

 

39. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu eSklepu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.

 

40. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewypełnienie swoich obowiązków, gdy przeszkoda wystąpiła w wyniku działania Siły wyższej, tj. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, burzy, huraganu lub podobnej katastrofy naturalnej, wojny, napaści, rewolucji, powstania, konfiskaty, działalności terrorystycznej, nacjonalizacji, sankcji, blokady, embargo, sporów związkowych, strajku, przerwy lub awarii w systemie dostarczania energii elektrycznej albo usługach telekomunikacyjnych.

 

41. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za włamania hakerskie do wykorzystywanego przez Klienta systemu i poczty elektronicznej, przejęcia loginu lub hasła przez osoby trzecie oraz zainfekowania wirusami systemu komputerowego Klienta.

 

42. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów teleinformatycznych Przelewy24.

 

43. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia eSklepu, całkowitego zaprzestania jego prowadzenia, stosowania przerw technicznych oraz przeprowadzania konserwacji systemu w celu właściwego funkcjonowania eSklepu, ale nie bez obowiązku uprzedniego powiadomienia Klientów.

 

44. Sprzedający ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do eSklepu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania. W związku z powyższym, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu eSklepu, wynikające

z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

 

45. Zabronione jest używanie eSklepu do przechowywania, przesyłania, publikowania lub dystrybucji materiałów zawierających szkodliwe oprogramowanie lub odnośniki do takiego oprogramowania.

 

46. Zabronione jest przeprowadzanie statystycznych analiz eSklepu bez pisemnej zgody Sprzedającego.

 

47. Zabronione jest używanie eSklepu do transmitowania lub przesyłania niechcianej informacji handlowej.

 

48. Treść Regulaminu zostaje opublikowana na stronie internetowej eSklepu w dniu 17 maja 2017r.

 

 

 

 

Polityka prywatności i polityka plików cookies sklepu internetowego HUNTER POLSKA

 

 

Administratorem Danych Osobowych i Sprzedającym jest:  "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, NIP:  8991974350, Regon: 021238107, Kontakt ze Sprzedającym: "HUNTER POLSKA JULIA CEPIEL", ul. Paprotna 5, 51-117 Wrocław, lub sklep@wobler.com.pl, lub +48605129300

 

Sprzedający respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do znaków towarowych.

Polityka prywatności została przyjęta w celu ochrony interesów Klientów oraz aby dostarczać usługi najwyższej jakości. Naszym zadaniem jest ochrona Twoich danych osobowych. Jeżeli poprosimy o przekazanie wskazanej danej osobowej podczas używania eSklepu, to możesz być pewien, że jej przetwarzanie odbywa się zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Określenie "dane osobowe” – oznacza dane, odnoszące się od osoby fizycznej, która może być dzięki tym danym jednoznacznie zidentyfikowana, które znajdują się w posiadaniu lub będą albo są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych.

Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe:

imię i nazwisko,

adres,

adres e-mail,

nr telefonu.

Sprzedający zabezpiecza różnorodnymi i odpowiednio dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym

z obowiązującym w Polsce prawem oraz odpowiednimi umowami międzynarodowymi. Sprzedający dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do modyfikacji Polityki prywatności w dowolnym czasie i zakresie, ale zmiany nigdy nie działają wstecz.

Dane osobowych są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Sprzedający deklaruje, że nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do bezprawnej działalności lub do czynności innych niż świadczenie usług, zarządzanie stroną internetową eSklepu lub wykonanie Umowy sprzedaży.

Sprzedający deklaruje, iż nigdy nie wykorzystuje pozyskanych danych do rozsyłania niechcianej informacji handlowej.

Sprzedający deklaruje, że nigdy nie ujawnia pozyskanych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wymaganych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Osobie udostępniającej Sprzedającemu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Używamy plików cookies sesyjnych i trwałych. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na Twoim komputerze kiedy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę do nawigacji na stronie i pełnego wykorzystywania możliwości danej strony internetowej, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej, systemu koszyka zakupów i innych podobnych. Cookie są używane wyłącznie przez używaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony www, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych z Twojego komputera lub Twoich zasobów.

Strona internetowa eSklepu czasami używa trwałych cookies celem lepszego dostosowania zawartości do Twoich preferencji albo monitorowania, które strony internetowe uważasz za bardziej użyteczne od innych. Cookie nie pozwala nam na nieuprawniony dostęp do Twojego komputera lub informacji o Tobie, których sam nie zdecydowałeś się nam przekazać do przetwarzania.

Całkowita blokada plików cookies jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania cookies od konkretnych reklamodawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików cookies z Twojego dysku, albo własnoręcznie, albo z pomocą używanej przeglądarki internetowej.

Jeżeli uważasz, iż stosowanie plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz zmienić odpowiednio ustawienia używanej przeglądarki internetowej, aby ustawić pożądany poziom akceptacji cookies lub uniemożliwić zapisywanie listy odwiedzanych stron internetowych. Pamiętaj jednak, iż zablokowanie plików cookies będzie miało negatywne konsekwencje dla działania strony internetowej eSklepu.

Szczegółowe opisy rozwiązań dotyczących ochrony prywatności znajdziesz w Internecie odpowiednio do używanej przeglądarki internetowej.

Wykorzystywanie adresów IP komputerów Klientów służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera eSklepu, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz

w zarządzaniu systemem sprzedaży.

Linki do stron zewnętrznych: strona internetowa e-Sklepu zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. sieci społecznościowe – jak Facebook, udostępniany przez Facebook, Inc. Jeżeli użyjesz takiego linka do opuszczenia strony internetowej eSklepu, to jednocześnie akceptujesz fakt, iż nie mamy żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie możemy i nie jesteśmy odpowiedzialni za ochronę prywatności i danych osobowych, które zostały nam przekazane, podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/ Google: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/ie11-preview-privacy-statement#ie=ie-11 Google Chrome: http://www.google.com/chrome/browser/privacy/ Firefox: https://www.mozilla.org/en-US/privacy/ Opera: http://www.opera.com/pl/privacy

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie możesz zażądać od Sprzedającego, aby ujawnił wszelkie detale dotyczące Twoich danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia lub wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Używamy zewnętrznych systemów płatności online jak PayPal i PayU. Systemy te używają zabezpieczonych zewnętrznych serwerów i systemów dla przeprowadzania transakcji oraz przetwarzają dane niezbędne dla realizacji płatności za zakupy w naszym e-Sklepie. Wymiana informacji pomiędzy e-Sklepem a obsługiwanymi systemami płatności odbywa się wyłącznie dla celów płatności, reklamacji lub podobnych zdarzeń związanych z obsługą płatności.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy zawieranej na odległość)

 

– Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

 

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

 

rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

 

(*) niepotrzebne przekreślić.